Algemene voorwaardenBartBoke

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de onderneming
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Ruilen of retourneren van artikels
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Conformiteit en garantie
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Duurtransacties
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Geschillen
Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 15 – Wijziging van de algemene voorwaarden
Artikel 16 – GegevensbeheerArtikel 1 – Definities

 • Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument : de natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden handelt en een overeenkomst op afstand aangaat met de onderneming;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager : elk middel dat de consument of onderneming in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde regoedie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Onderneming: Beau Delicious, zoals onder artikel 2 nader geïdentificeerd, die goederen op afstand aan consumenten aanbiedt of elke natuurlijke of rechtspersoon die uitdrukkelijk gemachtigd is in naam en/of rekening van Beau Delicious goederen op afstand aan consumenten aan te bieden;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en onderneming gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Omhoog


Artikel 2 – Identiteit van de onderneming

Naam onderneming: Beau Delicious, éénmanszaak, opgericht volgens de Belgische wetgeving

Adres:
Kanunnik De Meyerlaan 5 Bus 11
9220 – Hamme
België
Telefoon: 0473693663

Ondernemingsnummer en BTW-identificatienummer: BE 0641.941.545
Vestigingseenheidsnummer: 2.246.802.486

Handelsregister van Dendermonde

E-mailadres: info@beaudelicious.be

Omhoog


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de onderneming en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en consument.
 2. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de andere contractspartij.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de onderneming zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke goed- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing, m.a.w. huidige overeenkomst heeft voorrang. Ingeval van twijfel over de betekenis van een beding, prevaleert de voor de consument gunstigste interpretatie.

Omhoog


Artikel 4 – Het aanbod

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de identiteit van de onderneming en haar geografisch adres;
 • de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
 • de prijs inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald;
 • de eventuele leveringskosten;
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
 • het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht;
 • de wijze van eventuele terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten;
 • de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, wanneer die op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;
 • de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
 • de minimumduur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen.
 • de eventuele talen waarin het contract, naast het Nederlands, kan worden gesloten;
 • de verschillende technische stappen om tot de sluiting van het contract te komen;
 • de technische middelen waarmee invoerfouten kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd voordat de order wordt geplaatst;
 • de eventuele archivering van de gesloten overeenkomst en, in voorkomend geval, voorwaarden voor toegang tot dit archief na plaatsing van de bestelling;

Omhoog


Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de onderneming zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de onderneming passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de onderneming daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De onderneming kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de onderneming op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De onderneming zal de consument, na het plaatsen van de bestelling, een ontvangstbericht toesturen – schriftelijk of op een andere duurzame drager die de consument ter beschikking staat en voor hem toegankelijk is – dat een samenvatting van de order en de volgende informatie bevat:
 • de identiteit van de onderneming en haar geografisch adres;
 • de prijs inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald;
 • de eventuele leveringskosten;
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de geldigheidsduur van het contract, in geval van duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen;
 • de minimumduur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen;
 • het geografisch adres van de vestiging van de onderneming waar de consument met zijn klachten terecht kan;
 • de inlichtingen betreffende de bestaande diensten na verkoop en commerciële waarborgen;
 • de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur van meer dan één jaar heeft;
 • het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht;
 • de voorwaarden en de wijze van uitoefening van het eventuele herroepingsrecht, evenals het volgende beding, in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste bladzijde: ” De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. “;
 • bij ontstentenis van het eventuele herroepingsrecht, het volgende beding, in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste bladzijde: ” De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Omhoog


Artikel 6 – Ruilen of retourneren van artikels en terugbetaling

Opgelet! Tijdens onze uitverkoop is het ruilen of retourneren van artikels niet mogelijk.

Al onze artikelen kunnen worden geruild en/of retour genomen, met uitzondering van ondergoed, oorbellen en beenmode. U moet Beau Delicious uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst telefonisch, per e-mail of via het contactformulier hiervan op de hoogte stellen. Voor het terugzenden gelden de volgende voorwaarden:

Vooraf aanmelden
U dient altijd vooraf kenbaar te maken dat u een artikel wilt retourneren of ruilen. Meld de retournering / ruilen via het contactformulier of via info@beaudelicious.be. Binnen 2 werkdagen (= ma t/m vrij exclusief zon- en feestdagen) zullen wij uw retournering of ruilen bevestigen met de gepaste instructies.

Ruilen, dwz hetzelfde artikel in een andere maat, wordten binnen België en Nederland kostenloos verzonden. Voor de landen buiten België en Nederland zijn wij genoodzaakt verzendkosten in rekening te brengen. Kosten voor retourzending zijn voor klant.

Retourinstructies
Na aanmelding van uw retourwens ontvangt u uiterlijk binnen 2werkdagen (= ma t/m vrij exclusief zon- en feestdagen) per e-mail een bevestiging met retourinstructies. Bij uw retourzending vermeldt u uw bestelnummer, naam en indien betaald dmv overschrijving: IBAN / BIC nummer of bank/girorekeningnummer. Betalingen per creditcard worden uitsluitend op creditcardlrekening gecrediteerd.

Retourtermijn retourzending
Het artikel dient per omgaande, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen (ma t/m vrij muv zon-en feestdagen) afgeleverd te zijn bij Beau Delicious. Voor Nederland geldt een retourtermijn van 7 werkdagen. Retourzendingen verzonden buiten genoemde retourperiode worden niet geaccepteerd tenzij vooraf anders afgesproken.

Voorwaarden retourzending
Het artikel dient in originele staat van verzending te zijn en ongedragen, ongebruikt en zonder parfum- en of sigarettenlucht of andere sporen van dragen. Labels dienen aangehecht te zijn. Verpakking dient onbeschadigd en in onberispelijke staat te zijn. Artikelen met een gescheurde/beschadigde verpakking die naar ons inzicht niet meer verkocht kunnen worden worden door ons niet retour genomen. Schoenen kunnen uiteraard binnenshuis gepast worden, maar kan niet meer retour worden genomen nadat het buitenshuis gedragen is. Hou er rekening mee bij het passen van kleding dat er geen overdadige parfum wordt gebruikt, er geen make up op de kleding komt of dat het artikel beschadigd raakt door sieraden. Beau Delicious behoudt zich het recht om artikelen op grond van genoemde punten of bij vermoedelijk gebruik te weigeren en/of een vergoeding voor reparatie of vermindering van verkoopwaarde te berekenen.

Bevestiging retourontvangst en creditering van het aankoopbedrag
Na ontvangst van uw order zullen wij deze inspecteren op bovengenoemde punten. U ontvangt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen een e-mail bij ontvangst van uw product. Beau Delicious zal het aankoopbedrag restitueren, uiterlijk binnen 7 werkdagen na retourontvangst. Restitutie is exclusief in rekening gebrachte verzendkosten. Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd worden ten alle tijden geweigerd.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.

Terugbetaling

Artikelen die online besteld worden en omwille van de verkoop op een home party of beurs niet meer in stock zijn, zullen binnen de 7 werkdagen terugbetaald worden aan de klant. De 7 werkdagen gaan van start wanneer de klant zijn betalingsgegevens heeft doorgegeven.

Omhoog


Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in B.T.W. tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de onderneming goederen of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de onderneming geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van goederen of diensten genoemde prijzen zijn inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald.
 4. De consument kan wel gevraagd worden de verzendkosten te laste te nemen. In voorkomend geval zal het bedrag vooraf aan de consument worden meegedeeld. In geval van uitvoering van het herroepingsrecht, kan deze kost niet teruggevraagd worden.

Omhoog


Artikel 8 – Conformiteit en garantie

 1. De onderneming staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de onderneming er tevens voor in dat het goed geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. De consument is ervan op de hoogte dat de kleur op een digitale afbeelding, in beperkte mate kan afwijken van de werkelijkheid. De consument zal de conformiteit dan ook controleren tijdens de periode van herroeping. Buiten deze mogelijkheid kunnen afwijkingen met de digitale afbeelding, nooit reden zijn voor ontbinding, beëindiging of schadevergoeding. De onderneming is niet verplicht teruggezonden goederen aan te nemen, noch om de betaalde aankoopprijs terug te betalen;
 3. Een door de onderneming, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de onderneming kan doen gelden.

Omhoog


Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. De onderneming zal de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de onderneming kenbaar heeft gemaakt.
 3. De onderneming zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, te rekenen van de dag volgend op die waarop de consument zijn bestelling aan de onderneming heeft toegezonden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de onderneming de overeenkomst niet tijdig uitvoert, heeft de consument het recht deze zonder gerechtelijke tussenkomst en met aangetekende kennisgeving aan de onderneming, te ontbinden, mits op dat ogenblik de onderneming het bestelde goed nog niet heeft verzonden of nog geen aanvang heeft gemaakt met de verstrekking van de bestelde dienst. Geen enkele vergoeding en geen onkosten kunnen van de consument worden geëist uit hoofde van deze ontbinding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de onderneming het bedrag dat de consument betaald heeft uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
 5. De verzending van goederen en van titels die diensten vertegenwoordigen, gebeurt steeds op risico van degene die met de consument heeft gecontracteerd.

Omhoog


Artikel 10 – Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Omhoog


Artikel 11 – Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen onmiddellijk en integraal te worden voldaan op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de onderneming te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de onderneming behoudens wettelijke beperkingen, het recht om interesten aan 10 % per jaar en een schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van 30 EUR) te vorderen.

Omhoog


Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een termijn van 30 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de onderneming, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of kon constateren mits aandachtig nazicht van de ontvangen goederen. De klacht moet overgemaakt worden per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs. de datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs van tijdig klacht.
 2. Bij de onderneming ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de onderneming binnen een redelijke termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en eventueel en indien mogelijk een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Omhoog


Artikel 13 – Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen de onderneming en de consument is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen de onderneming en de consument vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Dendermonde gelegen te België. De onderneming zal echter tevens elke andere van de consument.

Omhoog


Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijk manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Omhoog


Artikel 15 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn bekendgemaakt.

Omhoog


Artikel 16 – Gegevensbeheer

De persoonlijke gegevens van de consument worden in een geautomatiseerd bestand opgeslagen. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor het verschaffen van informatie aan de consument en voor het opvolgen van de bestellingen. In geen enkel geval zullen deze gegevens aan derden ter beschikking gesteld worden. De consument kan deze gegevens te allen tijde opvragen en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen.

Omhoog